แนะนำโรงเรียน
ผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
กิจกรรมเด่น
ติดต่อเรา
เว็บบอร์ดSmart School
   
   
   
   
   
   
   
คณะครูและบุคลากร
นางสมจิต ซอหะซัน
ครู รับเงินเดือน คศ.3
นางณัฐภัสสร ชัยมัง
ครู รับเงินเดือน คศ.3
นางสาวจันทนา บุบผาชาติ
ครู รับเงินเดือน คศ.3
นางสาวณัติธิรา แสงมณี
ครู รับเงินเดือน คศ.2
นางไอซะห์ ลาวัง
ครู รับเงินเดือน คศ.2
นางกุหลาบพวง โอกาส
ครู รับเงินเดือน คศ.2
นางวันเพ็ญ จันทร์นฤเบศ
ครู รับเงินเดือน คศ.2
นางพรพิมล ทิพนันท์
ครู รับเงินเดือน คศ.2
นางนันทกาญจน์ รักลีลาวัฒน์
ครู รับเงินเดือน คศ.2
น.ส.ธนพร ประเสริฐศิริสร
ครู รับเงินเดือน คศ.2
นางสาวจินตนา หาระภูมิ
ครู รับเงินเดือน คศ.1
นางสาวชบาไพร ใจติ๊บ
ครู รับเงินเดือน คศ.1
น.ส. วารุณี ตัญญสิทธิสุนทร
ครู รับเงินเดือน คศ.1
นายพีรเดช สาธร
ครู รับเงินเดือน คศ.1
นางสาววิลาภรณ์ บุตรโคตร
ครู รับเงินเดือน คศ.1
นายทรงกลด โสรดสง
ครู รับเงินเดือน คศ.1
นายนพรัตน์ ผลจันทร์
ครู รับเงินเดือน คศ.1
ว่าที่ ร.ต. กมล แฝงพงษ์
ครู รับเงินเดือน คศ. 1
กิจชุฬาภรณ์ คล้ายสมบัติ
ครู รับเงินเดือน ครูผู้ช่วย
นางสาวจำลอง คุมสุระ
ครู รับเงินเดือน ครูผู้ช่วย
นางสาวสรัชญา ทิมแตง
ครู รับเงินเดือน ครูผู้ช่วย
นางสาวทัศนีพร ใจหมั่น
ครู รับเงินเดือน ครูผู้ช่วย
นางสาวอาภาวรรณ น้อยชัย
ครู รับเงินเดือน ครูผู้ช่วย
นางสาวอัจฉรา บินล่าแต๊ะ
ครู รับเงินเดือน ครูผู้ช่วย
น.ส.ศิริวรรณ จันทร์เจริญ
ครู รับเงินเดือน ครูผู้ช่วย
นายศักดิ์ขัย จันระวัตร์
ครู รับเงินเดือน ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกพร ไทยขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
นายมนัส เปี่ยมปรีชา
นักการภารโรง
นายบุญกลอง  ดาทองงอน
นักการภารโรง
นางยุพิน ดาทองงอน
นักการภารโรง
เสาวลักษณ์ โสตถิสุพร
คนเลี้ยงเด็ก
นางสาวจารวรรณ์ สมศรี
คนเลี้ยงเด็ก
นางสาวกฤษณา เสนคราม
คนเลี้ยงเด็ก
นางสาวกานดา ทับทิมเทศ
คนเลี้ยงเด็ก

นางสาวสง่า ซอเซวี
คนเลี้ยงเด็ก
นางวรรณา อัศอารีย์
วิทยากรอิสลามศึกษา
นายอารีย์ ไกรชิต
วิทยากรอิสลามศึกษา
 
 
 
 
 
ติดต่อ;
โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) 183 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
TEL & FAX : 02-379-4724