เผยแพร่ผลงานวิจัย
  การใช้นิทานกิจกรรมนำความรู้ ควบคู่คุณธรรม ชุด ทักษะการคูณเพิ่มพูนปัญญา (คณิตศาสตร์)
 
การพัฒนาทักษะการใช้เม้าส์ โดยใช้โปรแกรม Tux Paint และโปรแกรมเกมส์

 
การประเมินความรู้ ทัศนคติ/ความเชื่อ/ความตั้งใจในพฤติกรรมสูบหรือ
ไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)

 
การส่งเสริมทักษะการอ่าน บทความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.4