ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและ
ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่
ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียน
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้
"เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ

1. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง 186 - 200

2. เว็บไซต์  www.dltv.ac.th

3. บนสมาร์ทโฟน แอบพลิเคชั่น DLTV

15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง

รวมลิงค์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ป.6

ระดับชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้นอนุบาล 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

 

 

 

 


ติดต่อ; โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)  183 ถนนกรุงเทพกรีฑา   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 10240
TEL & FAX : 02-379-4724      E-mail : LamsaLee_school@hotmail.com