โรงเรียนลำสาลีฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 จาก สมศ.
ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554
คณะกรรมการทั้งสามท่าน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครู และ กรรมการสถานศึกษาต้อนรับ คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมการสอนของครูระดับปฐมวัย และประถมศึกษา
พร้อมเยี่ยมชม ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน
   
สรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้บุคลากร
ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป


ติดต่อ;
โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)  183 ถนนกรุงเทพกรีฑา   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 10240
TEL : 02-379-4724    Fax : 02-379-4724    E-mail : Lamsalee_school@hotmail.com