ผลสอบ O-Net
 
ปีการศึกษา 2553
ผลสอบ O-net นักเรียนรายบุคคล
  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
  แผนภูมิแสดงผลสอบ O-net ปี 2553
ปีการศึกษา 2554
ผลสอบ O-net นักเรียนรายบุคคล
  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้
 
ปีการศึกษา 2555
ผลสอบ O-net นักเรียนรายบุคคล
  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้