คณะครูและบุคลากร
สายชั้นอนุบาล    
 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่1    
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
   
พนักงานสถานที่