ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นางสาวกัลยา เปานาเรียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสาลี(ราษฎร์บำรุง)ด้วยความยินดียิ่ง